Rinhlelhna Hi Engtia Tih Tur Nge?

January 27th, 2014 12:44 pm by thutak

Rínhlèlhna rêng rêng chu Krista aṭanga chhuak a ni ngai lo. Rínna chu tìhderthãwn a nih theih nân Setana’n ringtûte rilrû-ah rínhlèlhna a tuh ṭhîn a, chû chu Kristâ zârah hneh theih a ni.

Pathian ringlotûte ngaihdanin mi tamtak a tibuai ṭhîn a, Kristian nunkawnga mitharte hi an ni bîk nghê nghê ṭhîn. Bible-ah hian thil tamtak an hrilhfiah theih loh leh hriat pawh an hriatthiam loh a awm a, Setana chuan Pathian Lehkhabu hi Pathian hnên aṭanga puanchhuah a ni tih an rinna tihderthãwng tûrin hêng thilte hi a hmang a ni. “Engtín nge kawng dik chu ka hriat theih ang? Bible hi Pathian thû a nih takzet chuan, engtin ne hêng rinhlelhnate leh buainate aṭang hian ka fihlîm ang?” tiin an zâwt ṭhîn.

Pathianin kan rinna nghahchhan tûr thil fiah tâwk tak pe lova ring tawp tûrin min ti ngai lo. A awm ngei zia te, A nungchang te, a thu dikzia te zawng zawng hi kan hriat theihna tûra dinchhuah a ni a, hê hriattîrna hi a tam hlê a ni. Chutichung pawhin Pathianin rinhlelhna A tibo chuang lo. Ka rinna chu thil entîr chhinna mai maia innghat lovin, hriatchianna chungah a innghat tûr a ni. Ringhlel duh mi chuan hun remchâng a hmû ang a, thutak hre duh takzette erawh chuan an rinna nghahchhan tûr thil chiang tamtak an hmû ang. 

Rilru famkim lote tân Rilru Famkimpû nungchang leh hnathawhte chu hriatthiam rual a ni lo. Chû Mithianghlim chu lehkha thiam ber leh zir sâng ber tân pawh thurûk a la ni reng tûr a ni. “Pathian chu a zawnin i zawng chhuak thei em ni?” Van tluka sâng a ni a, enge i tihtheih? Hremhmun âiin a thûk zâwk a, enge i hriat theih?”1

Tirhkoh Paula chuan, “Pathian finna leh hriatna ngahzia chu a va thûk êm! A rorêlnate chu hriat theih rual leh, A kawngte chu chhui theih rual a va ni lo êm!”2 a ti a. “Chhûm leh thim chhah mup hi A vêlah a awm” mahse “felna leh rorêlna fel chu A lalṭhutphah nghahchhan a ni.”3 Min kaihhruai dan leh A chêtna anga min chêttîr A tumzia chu kan hre thui thei hlê a, chutichuan, hmangaihna dai thei lo leh zahngaihnain thiltihtheihna tãwp lo an zawm a ni tih kan hria ang. A tumnate a tam ang bawkin kan ṭhatna tûra thil hriat tûr chu a tam a ni tih kan hrethiam thei ang. He mi bâkah hian Engkimtitheia kut leh hmangaihnaa khat thinlung chu kan la ring cheu tûr a ni.

Pathian thû chuan, A Siamtu Pathian nungchang angin mihring hriatthiam sên rual loh thurûk chu a entîr a. Khawvêla sual luh ṭanna te, Krista mihring channa te, piantharna te, thawhlehna te leh zirtûr dang tamtak Bible-a mîte hi mihring rilru hrilhfiahna tûr leh hriatthiam vek tûra thurûk thûk lutukte chu a ni. Mahse Pathian thurûk chu kan hriatthiam theih loh avangin rinhlelh nân kan hmang tûr a ni lo. Khawvêlah pawh hian chanchin hriat phâk loh, a teh pawha kan teh theih loh khawpa an chanchin kan hriat lohten min hual vêl a. Nunna tlâwmber anga langte pawh hi mifing berte pawhin an hrilhfiah zawh loh khawpa hriatfiah harsâ an ni. Khawiah pawh hian thilmak kan hriat phâk loh a awm. Thlarau lamah pawh thurûk kan teh phâk loh kan hmuh chuan mak kan ti dâwn em ni? A harsatna chu mihring rilru tlinlohnaah leh a zîmnaah hian a awm a ni ber mai. Pathian chuan A lehkhabuah a nungchang tihlan chianna tâwk min pê a, chuvangin A thurûk zawng zawng kan hriatthiam theih loh avangin A thû chu ringhlel mai tûr kan ni lo.

Petera chuan Pathian Lehkhabuah hian, “Thu hriat har tak takte a awm a, chûng chu mifing lote leh mi nghet loten, Pathian Lehkhathu dang ang ngai kãwi angin an ngai kãwi a, mahni leh mahni an intihboral phah ṭhîn,”4 a ti a. Pathian Lehkhabua thil harte hi Pathian ringlote chuan Bible hnial nân an hmang ṭhîn a, mahse chuti zâwng chu ni lovin, Pathian thâwkkhum a nihzia an tilang chauh zâwk a ni. Pathian chanchin chuang lovin kan hriatthiam mai tûr thil dang chuang ta se la, A ropuina leh a lalzia mihringten hre thei mai sela chuan, Bible hian Pathian thuneihna diklotheilo chu a nei lovang. A thu rilna leh a thûk êm êmna tak hi Pathian Thû a ni tih rinnghehtîrtu a ni zâwk tûr a ni.

Bible chuan tluang tak leh famkim takin mihring thinlunga chaknate leh mamawhnate ang zêlin thutak chu a tilang a, chû chuan rilru suangtuahna sâng berte pawh mak tia siamin a hîp a, mimãwl berte leh thiam loberte pawh chhandamna kawng a hmuhthiamtîr ṭhîn. Mahse hêng thutak sawi mãwltêtê hian thutak, huamzâu tak, mihring theihnain a hriat phâk bâk, Pathian sawi a nih avanga kan âwih mai tûrte an nei. Chutichuan, tlanna remruatte chu kan tân a lo chiang a, mitinten Pathian hnêna simna kawngah leh kan LALPA Isua Krista, Pathian ruat anga chhandam an nih theihna tûra rinna kawnga kailãwn an hmuh theih nân a ni. Mahse hêng thutak awl taka hriatthiam chhûngahte pawh hian, A ropuina inthup zawngtûte tân chuan, rilrua ngaihtuah chhuah zawh rual leh, ṭhahnemngai tak leh rinna nêna thutak zawngtu tak zette hmuh theihin a awm. Bible chu mîin a chhui ngun poh leh Pathian nung thû a nihzia a hre thûk ting mai a, mihring ngaihtuahnate chu Pathian inhriattîrna ropui tak hmâah chuan a kûn ṭhîn.

Bible thutakte kan hrechiang kim thei lo tih chu, tãwpchinnei chuan Tãwpchinneilo rilru chu a phâk vê lo tihna chauh a ni. Mihringin amâ hriatna tawitê chuan Engkimtitheia tumna chu a hrethiam phâk lo.

A thurûk zawng zawng an teh phâk loh êm avangin ringhleltute leh Pathian thuawihlohte chuan Pathian thû an duh lova, Bible ring inti zawng zawng pawh hê ngaihdanah hian an bãng bîk lo. Tirhkoh chuan, “Ûnaute u, fîmkhur rawh u, chutilochuan Pathian nung chu bãnsan tûrin in zîngah tû chhûngah pawh rinlohna thinlung sual a lo awm dah a nge,”5 a ti. Bible zirtîrna ngun taka zir leh “Pathian thuril”6 chhiar chu, Pathian Lehkhabua tihlan a nih chhûng chu a dik a ni. “Thil inthùpte chu LALPA kan Pathian tã a ni a, chûng thil tihlana awmte chu kan tã a ni.”7 Enchianna rilru tikawitu erawh chu Setana hnathawh a ni. Bible thutak ngaihtuahna chu chaponain a pawlh a, an duhzâwng anga Pathian Lehkhathû rêng rêng an hrilhfiah theih loh chuan an ngaithla peih ṭhîn lo. An tân Pathian thu thâwkkhum hre lo an nih chu a zahthlâkin a tlâwm thlâk lutuk a ni. Pathianin an hnêna thutak tihlan hun a tih thleng khân an nghâk duh lova. Pathian Lehkhabu hrethiam tûrin an mihring finna tâwk hlêin an hria a, chutia an hriatloh chuan a thuneihna an ring ṭhîn lo. Rinna thûa hrilhfiahna tamtak leh zirtîrna lãr takte hi, Bible aṭanga lâk niawm takte pawhin a lang thei, mahse zirtîrnaah chuan ṭanchhan an nei ṭhîn lo tih hi a dik hlê, thâwk khum thu kalh a ni zâwk ṭhîn. Hêng thilte hian mi tamtak rilru a rinhlelhhtîrin a tibuai ṭhîn. Eng pawh nise, Pathian Thû a puh theih lohva, mihring kalsual vang chauh a ni zâwk.

Thilsiamte tân Pâ leh A hnathawhte hriat theih vek a nih a, chû chu an thlen tawh chuan, an tân thutak hmuhchhuah te, hriatna lama ṭhanna te, rilru zauna tûr te a awm tawh chuang lovang. Pathian a sângber tawh lovang a, mihring pawhin a thlen tûr ang chu thlengin hmasâwnna a tãwp ang. Chutiang a nih loh avangin Pathian chu i fak ang u. Pathian chu tãwpchin nei lo a ni a, Amahah chuan “finna leh hriatna ro zawng zawng a awm.”8 Kum khuain mihringte chuan an zir reng ang a, mahse a finna te, A ṭhatna te leh A chaknate chu a tãwp ngai lovang.

Pathian chuan hê damchhûng pawh hian A thûa thutakte chu A mîte hnênah tihlanin awm zêl se A duh a ni. Hê finna neih dan hi kawng khat chauh a awm. Thlarau tihvãrna zârah chiah hian Pathian Thû hriatthiamna kan nei thei. “Pathian thilte chu Pathian Thlarau vêk lo chuan tûman an hre lo.” “Thlarau chuan engkim A chhui chhuak sî ṭhîn a, Pathian thuril pawh.”9 Chhandamtun A zirtîrte hnêna A tiam chu, “Thlarau dik tak chu a lo thlen hun chuan thutak zawng zawngah chuan a hruailût ang che u. . . . Ka tãa mi a lã ang a, in hnênah a hriattîr dâwn sî che u a,”10 tìh hi a ni.

Mihring hian an ngaihtuah theihnate hi hmang vê se tìh Pathian chuan A duh a, Bible zir ngunna hian thil dang, zir nguna âiin rilrû a tichakin a tisâng thei zâwk bawk. Mahse ngaihtuahna Pathiana neihna—mihring chakohna leh famkimlohna thûah erawh kan fimkhur tûr a ni. Kan hriatthiamna hi Pathian thûah hliahin awm lo sela chuan, thutak mãwl bere pawh hrethiamin, naupang mãwlna leh rinna te, zir châknate neiin Thlarau Thianghlim ṭanpuina kan ngên ang. Pathian chakna leh finna hriat theihlohna chuan inngaihtlãwmnain min rawn hnehin, zahna leh hlauhna thianghlim tak nêna A kianga awm tûr angin A lehkhabute kan kêu tûr a ni. Bible kan hnaih hian, ngaihtuahna chuan mahni âia thuneihna sâng zâwk a hrechhuak tûr a ni a, rilru leh hriatna pawh, “Awma ka ni”titû ropui hmâah chuan a kûn tûr a ni.

Thil tamtak harsa leh fiah lo anga lang, Pathianin hrethiam duhtûte hnêna A tihchian tûr chu a awm. Mahse Pathian Thlarau hruaina lo chuan Pathian thûte kan bei fovin kan ngai dik lo thei a ni. Sâwtna awm lova Bible chhiar vaknate a awm a, kawng tamtakah chhiatna a ni thei. Pathian Thû chu zahna leh ṭawngṭaina tel lova kan bei emaw, ngaihtuahnate leh duhnate Pathian hnêna a kal ding loh a, A duhzâwng nêna a inrem loh emaw chuan, rilrû chu rinhlelhnain a khat ṭhîn a, Bible zirna ngei chuan rinlohna a tipung ṭhîn. Hmêlma chuan ngaihtuahna a thunun a, hrilhfiahna diklote a rawtpui ṭhîn. Eng hunah pawh mîten thû leh thiltiha Pathian nêna inremna an zawn loh chuan engtia zir sâng pawh ni se, Pathian thû an hre dik lo thei a, chuvangin an hrilhfiahnate pawm a hlauhawm a ni. Pathian lehhabuah a dik lohna hmuh tumte chuan, thlarau lam hriat theihna an nei lo. Hmuh theihna dik lo tak neiin thil fel leh tluang takahte pawh rinhlelhna leh rinlohna chhan tamtak an hmû ang.

An inthup pawh a ni thei, an rinhlelhna leh rinlohna chhan chu a tam zâwkah, sual duhna vang a ni fo. Pathian thu zirtîrnate leh khapnate chu thinlung chapo, sual duhtu leh a ṭûlna anga zawm duh sî lo leh, a thuneihna ringhleltûte tân chuan lawm rual a ni lo. Thudik man tûr chuan, thudik hriat châkna leh âwih duhna thinlung kan nei tûr a ni, chutiang rilru pûa Bible zir ngun zawng zawng chuan Pathian thû a ni ngei tih lanna tamtak an hmûin, thudik hriatthiamna—anmahni chhandamna tûra tifing thei an dawng bawk ang.

Krista chuan, “Tûpawh Amâ duhzâwng tih duh chuan, thu zirtîr hi Pathian tihchhuah nge Keimâ phuahchawpa ka sawi a hria ang,”11 a ti a. Thu hriatthiam loh zawh leh hnial hrât mai mai âi chuan, i hriatthiam sate kha ngaihven zâwk la, fiahna tam zâwk i hmû ang. Krista khawngaihnain tihtûr i hriat thiam sa chu ti la, tichuan i hriatchian lohte i hrethiamin, tûna i rinlhelhna pawh kha a tibo thei ang.

Mî zawng zawng tân hriatfiah theihna a awm—lehkha thiam sâng ber leh thiam lo ber tân pawh—mahni ṭawng ngeia hriatfiahna chu, Pathian chuan A thu takzia leh A thutiamte a dikzia chu keimahni ngeia fiah tûrin min sâwm a. “LALPA ṭhatzia chu tem chhin teh rêng u,”12 tiin min sâwm bawk a. Midang thusawi rin mai âi chuan mahni ngeiin kan tem chhin tûr a ni. “Dîl rawh u, an pê ang che u,”13 a ti a. A thutiamte chu A thlentîr ngei ang. A la thlãwn ngai lova, a thlãwn thei bawk hek lo. Isua kan hnaih a, A hmangaihna kim chu kan lawm chuan, kan rinhlelhna te leh chian lohnate chu A awmna êngah chuan a reh vek dâwn a ni.

Tirhkoh Paula chuan, Pathianin, “Thim thuneihna laka min chhanchhuakin, A Fapa hmangaih taka ramah chuan min kaitîr ta a,”14 a ti a. Tûpawh thihna aṭanga nunnaa lût tawh chuan, “Pathian chu mi dik tak a ni tiin a hming nemin a ziak,”15 thei. “Ṭanpuitu ka ngai a, ṭanpuina chu Isuâ hnênah ka hmû a. Mamawh tinrêng min pê a, ka thlarau rilṭâm tihpuarin a awm a, tûnah? Bible chu ka tân chuan Isua Kristâ inlãrna a ni. Engvangin nge Isua i rin? min tih chuan—Ani chu ka tân Chhandamtu Pathian a nih avang a ni. Engvangin nge Bible ka rin?—Ka thlarau tâna Pathian âw a ni tih ka hmuhchhuah tawh vangin,” tiin a hriattîr thei. Bible chu a dikin Krista chu Pathian Fapa a ni tih hriatpuina mahni ngeiin kan nei thei a. Thawnthu fing vervêk taka suangtuah chhuah mai zawng kan ni lo tih kan hria e.

Petera chuan a ûnaute chu, “Kan LALPA leh Chhandamtu Isua Krista khawngaihna leh hriatnaah chuan lo ṭhang lian rawh u,”16 tiin a fuih a. Pathian mîte chu khawngaihnaa an ṭhan len chuan A thu hriatthiamna fiah zâwk an hmu reng ang. Thutak thianghlimahte chuan ênna leh mawina thar an hmu reng dâwn a ni. Hmânlai aṭang tawh khân tûn thleng hian kohhran chanchinah hei hi a la dik zêl a, chutiang chuan a tãwp thlengin a dik zêl bawk ang. “Mifelte kawng chu khawvâr tûr êng, chhûn a nih thlenga êng tulh tulh chu a ni.”17
Mihring rilrûin Pathian rilru zawmin, thlarau thiltihtheihna tinrêng chu, chû ênna Bul nêna inzawm tûrin, rinnain nakin hnu lam tûr kan thlîrin, rilru ṭhanlenna chu kan hrethiam thei. Min tihbuaina zawng zawngah khân Pathian vênnaah tihfiaha awmin, kan lãwm thei tawh a, thil hriatchian harsate chu hrilhfiah a ni tawh ang. “Tûnah zawng dârthlalangah kanhmù riãi ruãi a ni, chutih hunah erawh chuan inhmatawnin a ni tawh ang, tûnah zawng a kim lovin ka hria, chutih hunah erawh chuan mi hriatkim ṭhin ang hian ka hre kim tawh ang.”18 _____ Source: https://www.thutak.com/pages/blog-article?r=WZPA611FUT

Joba 11:7, 8.

2 Rome 11:33.

3 Sâm 97:2.

4 2 Petera 3:16.

5 Hebrai 3:12.

6 1 Korin 2:10.

7 Deuteronomi 29:29.

8 Kolosa 2:3.

9 1 Korin 2:11, 10.

10 Johana 16:13, 14.

11 Johana 7:17.

12 Sâm 34:8.

13 Johana 16:24.

14 Kolosa 1:13.

15 Johana 3:33.

16 2 Petera 3:18.

17 Thufingte 4:18.

18 1 Korin 13:12.

Similar Posts:

Recent Posts:

4 Responses to “Rinhlelhna Hi Engtia Tih Tur Nge?”

 1. 1
  Sihtea Says:

  Asei tha deng deng lutuk a, a sawitum ka theih nghilh mai dawn a lawm le.

  Report this comment

 2. 2
  chhana Says:

  Nizanah ka chhiara, ka lo mutthluk san alawm le, a tha hle mai.

  Report this comment

 3. 3
  Puii Says:

  Sermon sei tha dap dap hle mai…

  Report this comment

 4. 4
  Awmtea Leo Khiangte Says:

  Thui hle mai.

  Report this comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.